Privacyverklaring

WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA) respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van u nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee u als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring leest u welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder leest u hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.wspachterhoek.nl (de Website) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen uw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens
Om aan u onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij uw Persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van uw Persoonsgegevens?
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref u onze contactgegevens aan.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?
Als u gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor uw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen uw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 1. voor de uitvoering van de overeenkomst met u;
 2. om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 3. voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat uw belangen zijn afgewogen;
 4. als u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 5. als dat noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of
 6. als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

In de onderstaande tabel leest u (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden uw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) Grondslag
Contactgegevens:
-bedrijfsnaam
-voor- en achternaam
-e-mailadres
-adres
-telefoonnummer
Wij gebruiken deze gegevens om:
-met u contact op te nemen
-met u te corresponderen
-voor de levering of uitvoering van onze Diensten aan u
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
Gegevens van partners of leveranciers:
-bedrijfsnaam
-voor- en achternaam
-e-mailadres
-adres
-telefoonnummer
-betaalgegevens
-facturen
Wij gebruiken deze gegevens om:
-met u contact op te nemen
-met u te corresponderen
-een dienst of product af te nemen
-de financiële administratie bij te houden
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden:
-voor- en achternaam
-e-mailadres
Wij gebruiken deze gegevens:
-om u onze nieuwsbrief/updates te sturen. U kan u altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief/updates
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Toestemming
Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten:
-uw vragen over de Diensten
-locatiegegevens
Wij gebruiken deze gegevens om:
-u een optimale service te kunnen leveren
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst

 
Hoe komen we aan uw Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens direct van u ontvangen:
We ontvangen Persoonsgegevens direct van u wanneer u zich aanmeldt via onze website.

Ben u verplicht uw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan u aanbieden of een overeenkomst met u moeten nakomen. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan u leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beveiligen wij uw Persoonsgegevens?
We doen er alles aan om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit online o.a. door middel van beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL).

Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?
Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

Met wie delen we uw Persoonsgegevens?
Daarnaast zullen wij uw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om uw Persoonsgegevens vraagt.

Doorgifte
Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw Persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
U hebt de volgende rechten:

 1. u mag ons vragen om inzage in uw Persoonsgegevens;
 2. u mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van uw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 3. u mag ons vragen om een kopie van uw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 4. u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 5. u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 6. u mag uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van u verwerken.

Contact
Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

WerkgeversServicepunt Achterhoek
Terborgseweg 136
7005 BD Doetinchem
Tel: 088-3650400

info@wspachterhoek.nl